Všeobecné Obchodní podmínky

na webu Aukce obrazů

Všeobecné obchodní podmínky

Aukční řád

I. Definice a výklad pojmů

Aukce: Způsob prodeje/nákupu předmětu prostřednictvím Aukční síně, kdy výše ceny je tvořena po dobu trvání aukce na základě návrhů na uzavření kupní smlouvy (příhozů) zájemců o uzavření kupní smlouvy.

Aukční řád: Obchodní podmínky Provozovatele, nedílná součást Smlouvy o užívání Aukční síně i Kupní smlouvy.

Aukční síň: Systém Provozovatele provozovaný na webu www.AukceWeinberg.cz.

Kupní smlouva: Kupní smlouva uzavřená mezi Provozovatelem, jako prodávajícím, a Vydražitelem, jako kupujícím, která se uzavírá okamžikem vydražení předmětu v Aukci.

Provozovatel: Provozovatel Aukční síně, a to společnost Lyons Weinberg Czech, s.r.o., IČO: 07305150, se sídlem Výjezdní 752/3, Praha 6, PSČ: 160 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 298779.

Smlouva o užívání Aukční síně: Smlouva o užívání Aukční síně uzavřená mezi Provozovatelem a Účastníkem, která se uzavírá registrací v Aukční síni.

Vlastník: Fyzická nebo právnická osoba, které se Provozovatel zavázal obstarat prodej předmětu, který je za tímto účelem Provozovatelem nabízen v Aukční síni.

Účastník: Fyzická nebo právnická osoba, která uzavřela s Provozovatelem v elektronické podobě Smlouvu o užívání Aukční síně.

Vydražitel: Účastník, který při splnění podmínek Aukce dal nejvyšší nabídku kupní ceny.

Průkaz totožnosti: Občanský průkaz nebo cestovní doklad, který je platný ke dni jeho předložení Provozovateli na základě tohoto Aukčního řádu.

Občanský zákoník: Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon proti praní špinavých peněz: Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů.

II. Obecná ustanovení

2.1. Tyto obchodní podmínky v podobě Aukčního řádu jsou nedílnou součástí Smlouvy o užívání Aukční síně i Kupní smlouvy, upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran ze Smlouvy o užívání Aukční síně i Kupní smlouvy a dále práva a povinnosti smluvních stran vznikající v souvislosti s používáním internetového obchodu Aukční síň. Užíváním Aukční síně Účastník potvrzuje, že se předem seznámil se zněním tohoto Aukčního řádu.

2.2. Provozovatel zprostředkovává prodej uměleckých a sběratelských předmětů formou Aukcí, tedy způsobem prodeje předmětů, kdy výše ceny je tvořena po dobu trvání Aukce na základě návrhů na uzavření kupní smlouvy (příhozů) zájemců o uzavření kupní ceny.

2.3. Provozovatel nenabízí v rámci Aukční síně své vlastní zboží, ale na základě komisionářské smlouvy s Vlastníkem je oprávněn zboží nabízet v Aukční síni a prodávat svým jménem.

2.4. Kontaktní údaje Provozovatele:

Poštovní adresa pro doručování: Aukce Weinberg, Vršovická 842/35, Praha 10, PSČ: 100 00

Adresa pro osobní odběr: Vršovická 842/35, Praha 10, PSČ: 100 00

Kontaktní osoba: Richard Weinberg

E-mail: info@aukceweinberg.cz

Telefon: + 420 777 03 24 24

III. Podmínky registrace

3.1. Podmínkou nakupování zboží prostřednictvím Aukční síně je uzavření Smlouvy o užívání Aukční síně.

3.2. Nakupování prostřednictvím Aukční síně je dostupné všem osobám, které splňují všechna níže uvedená kritéria:

(I) Jsou zaregistrované v systému Aukční síně;

(II) Jsou svéprávné;

(III) Nejsou osobami, které nemohou nabývat vlastnictví a práv k předmětům Aukce; osobami, na jejichž majetek byl prohlášen konkurs nebo vůči nimž byl zamítnut insolvenční návrh proto, že její majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, a to po dobu tří let od právní moci takového rozhodnutí;

(IV) Nejsou zaměstnanci Provozovatele, ani osobami jim blízkými;

(V)  Nejsou osobami, kterým ze strany Provozovatele byla omezena nebo nepovolena registrace do Aukční síně;

(VI) Nejsou osobami, které se odmítli podrobit postupům dle odst. 3.4 až 3.6.

3.3. Účastníci ani zájemci o uzavření Smlouvy o užívání Aukční síně nemají žádný právní nárok na užívání Aukční síně nebo na uzavření Smlouvy o užívání Aukční síně. Provozovatel si vyhrazuje právo nepovolit registraci zájemci o ni, popř. odstoupit od Smlouvy o užívání Aukční síně se stávajícím Účastníkem, nebo omezit jeho přístup k některým službám, a to i bez uvedení důvodu.

3.4. Účastníci berou na vědomí, že Provozovatel (jako povinná osoba) a Účastníci (jako klienti této povinné osoby) jsou povinni plnit povinnosti podle Zákona proti praní špinavých peněz, včetně povinností ke zjištění, zaznamenání, ověření a uchovávání identifikačních a jiných údajů fyzických a právnických osob. S ohledem na tyto povinnosti bude Provozovatel provádět identifikaci osob, které projeví zájem o registraci, a to:

(I) fyzické osoby tak, že zjistí a zaznamená všechna jména a příjmení, rodné číslo (nebo nebylo-li přiděleno, datum narození), místo narození, pohlaví, adresu trvalého nebo jiného pobytu, státní občanství, druh, číslo a dobu platnosti Průkazu totožnosti a dále stát, popřípadě orgán, který Průkaz totožnosti vydal;

(II) fyzické osoby podnikající tak, že vedle údajů dle bodu (I) výše zjistí a zaznamená též její obchodní firmu, či odlišující dodatek nebo další označení, sídlo a identifikační číslo;

(III) právnické osoby tak, že zjistí a zaznamená obchodní firmu, či název včetně odlišujícího dodatku nebo dalšího označení, sídlo, identifikační číslo (nebo obdobné číslo přidělované v zahraničí) a současně zjistí a zaznamená údaje v rozsahu dle bodu (I) výše týkající se fyzické osoby, která jménem (v zastoupení) dané právnické osoby jedná ve vztahu k Provozovateli; v případech, kdy je právnická osoba při jednání zastoupena další právnickou osobou, Provozovatel zjistí a zaznamená údaje ve výše uvedeném rozsahu ve vztahu k příslušné další právnické osobě.

3.5. Za účelem provedení identifikace a ověření údajů dle odst. 3.4 za podmínek Zákona proti praní špinavých peněz předloží příslušná fyzická osoba Provozovateli svůj Průkaz totožnosti a ve vztahu k příslušné právnické osobě bude Provozovateli předložen její výpis z obchodního rejstříku, ne starší než 3 měsíce (resp. v případě zahraniční právnické osoby doklad o její existenci, ne starší než 3 měsíce), přičemž pro účely registrace online je uvedené doklady možné předložit v elektronické kopii (skenu); tím není dotčena povinnost k následnému předložení originálu dokladu podle Zákona proti praní špinavých peněz.

3.6. Při registraci je osoba, která projeví zájem o registraci, povinna čestně prohlásit, zda je, nebo není politicky exponovanou osobou ve smyslu § 4 odst. 5 Zákona proti praní špinavých peněz, a dále zda je, nebo není osobou, vůči níž Česká republika uplatňuje mezinárodní sankce podle zákona 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.

3.7. Registraci je možno provést:

(I) online na webových stránkách Aukční síně: www.AukceWeinberg.cz; nebo

(II) osobně v sídle Provozovatele na adrese: Aukce Weinberg, Vršovická 842/35, Praha 10, PSČ: 100 00

3.8. Registrace je dokončena tím, že Provozovatel odešle zprávu na kontaktní e-mail, obsahující její registrační údaje a další pokyny. Tímto okamžikem je uzavřena Smlouva o užívání Aukční síně.

3.9. Účastník je povinen písemně nebo emailem (na adresu info@aukceweinberg.cz) oznamovat Provozovateli veškeré změny údajů dle odst. 3.4 a 3.6, které nastanou po registraci, a to nejpozději do deseti (10) kalendářních dnů ode dne takové změny, nebo první (1.) pracovní den po prvním příhozu Účastníka následujícím po takové změně – dle toho, která z uvedených skutečností nastane dříve. V případech, kdy jde o změnu údaje ověřovaného z dokladu dle odst. 3.5, je Účastník povinen společně s oznámením předložit Provozovateli kopii příslušného dokladu (případně pokud je to možné, originál dokladu); tím není dotčena povinnost k následnému předložení originálu dokladu podle Zákona proti praní špinavých peněz.

3.10. Provozovatel neodpovídá za případy, kdy se ukáže, že identifikační a/nebo jiné údaje týkající se registrovaného Účastníka nejsou správné nebo doklady, kterými se Účastník prokázal, nejsou platné.

IV. Předměty nabízené v Aukční síni

4.1. Provozovatel nabízí v Aukční síni předměty k prodeji, přičemž s Vlastníky těchto předmětů Provozovatel uzavřel komisionářskou smlouvu. Provozovatel není vlastníkem předmětů nabízených v Aukční síni.

4.2. Všechny předměty si Účastníci mohou prohlédnout na internetových stránkách Aukční síně www.AukceWeinberg.cz, kde jsou předměty popsány a je zveřejněna jejich fotografie a všechny předměty si Účastníci rovněž mohou prohlédnout v sídle Provozovatele na adrese: Aukce Weinberg, Vršovická 842/35, Praha 10, PSČ: 100 00. Provozovatel se zavazuje Účastníkům poskytnout maximální možnou součinnost k tomu, aby jim bylo umožněno si předměty v jejich sídle před zakoupením důkladně prohlédnout, a Účastníci si mohou k prohlídce předmětu přivést i znalce, restaurátora či jiného odborníka. V případě rozporu stavu předmětu uvedeného v Aukci a skutečného stavu předmětu je rozhodující stav skutečný, proto Vydražitel je povinen si předmět před jeho vydražením osobně prohlédnout v sídle Provozovatele.

4.3. Účastník výslovně prohlašuje a potvrzuje, že si je vědom toho, že na některé z předmětů nabízených v Aukční síni se mohou vztahovat práva a povinnosti uvedené v níže uvedených právních předpisech, a je s těmito právy a povinnostmi srozuměn. V případě jakýchkoliv nejasností či doplňujících otázek týkajících se níže uvedených právních předpisů je Účastník povinen se písemně zeptat Provozovatele, v případě, kdy tak neučiní, má se za to, že Účastník níže uvedeným právním předpisům porozuměl a je zcela srozuměn se všemi právy a povinnosti, které mu z nich mohou vyplývat:

(I) zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů;

(II) zákon č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění pozdějších předpisů;

(III) zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

4.4. Účastník je srozuměn s tím, že veškeré informace, které jsou uvedeny u předmětů nabízených v Aukční síni, jsou informacemi sdělenými nebo odsouhlasenými Vlastníkem předmětu.

4.5. Účastníci berou na vědomí, že v popisech uměleckých předmětů jsou uvedeny jen takové vady a poškození, které ovlivňují uměleckou hodnotu předmětu. Tyto předměty mohou být i restaurované, poškozené, nefunkční apod. V případě nejasností o stavu předmětu je Účastník povinen se na stav předmětu před učiněním příhozu zeptat, jinak se má za to, že Účastník nemá o stavu předmětu žádné nejasnosti.

V. Průběh Aukce a uzavření Kupní smlouvy

5.1. Nakupování předmětů Účastníky probíhá formou aukční nabídky, tj. formou veřejné soutěže o nejvhodnější návrh na uzavření Kupní smlouvy, přičemž předmětem Kupní smlouvy je Provozovatelem vystavený předmět. Lhůta pro podávání návrhů na uzavření Kupní smlouvy je určena Provozovatelem.

5.2. Pod pojmem „příhoz“ se rozumí návrh Účastníka na uzavření Kupní smlouvy, který činí Účastník prostřednictvím Aukční síně. Učiněným podáním (nabídkou ceny) je Účastník vázán. Je-li proveden příhoz během posledních pěti (5) minut Aukce, je plánovaný čas ukončení prodloužen o pět (5) minut. Čas ukončení Aukce je prodlužován tak dlouho, dokud jsou činěny příhozy. Provozovatel si vyhrazuje právo zrušit Aukci draženého předmětu či změnit její termín z důvodu výpadku serveru či jiné okolnosti, kterou nezavinil; Provozovatel nenese odpovědnost za škodu způsobenou zmařením Aukce z těchto důvodů.

5.3. Hodnota prvního příhozu je vždy rovna vyvolávací ceně, která je uvedena v Aukční síni. Příhoz Účastníka je vždy závazný a jeho anulace je vyloučena. Toto Účastník bere výslovně na vědomí a souhlasí s tím. Zároveň je Účastník povinen jednat při příhozu zcela obezřetně.

5.4. Výše příhozů při aukci je určena tímto tarifem příhozů:

  • 500,-Kč při okamžité aukční ceně méně než 5.000,-Kč;

  • 1000,-Kč při okamžité aukční ceně více než 5.000,-Kč, ale méně než 10.000,-Kč;

  • 2.000,-Kč při okamžité aukční ceně více než 10.000,-Kč, ale méně než 50.000,-Kč;

  • 5.000,-Kč při okamžité aukční ceně více než 50.000,-Kč, ale méně než 100.000,-Kč;

  • 10.000,-Kč při okamžité aukční ceně více než 100.000,-Kč, ale méně než 200.000,-Kč;

  • 20.000,-Kč při okamžité aukční ceně více než 200.000,-Kč, ale méně než 500.000,-Kč;

  • 50.000,-Kč při okamžité aukční ceně více než 500.000,-Kč ale méně než 1.000.000,-Kč;

  • 100.000,-Kč při okamžité aukční ceně více než 1.000.000,-Kč ale méně než 2.000.000,-Kč;

  • 200.000,-Kč při okamžité aukční ceně více než 2.000.000,-Kč a více.

5.5. Provozovatel je oprávněn příhoz Účastníka zrušit v případech, kdy:

(I) není možné ověřit identifikační údaje Účastníka Aukce nebo údaje poskytnuté Vlastníkem neodpovídají skutečnosti;

(II) dojde ke zničení nebo poškození předmětu (živelná událost, cizí zavinění, krádež);

(III) má Provozovatel jakékoli důvody mít pochybnosti o důvěryhodnosti Účastníka a/nebo o tom, zda je jednání Účastníka v souladu s právními předpisy, zejména Zákonem proti praní špinavých peněz;

(IV) dojde ke zmaření Aukce z technických důvodů.

5.6. V případě jakéhokoliv podezření z porušení právních předpisů je Provozovatel oprávněn pozastavit příslušnou Aukci a/nebo zrušit registraci Účastníka bez jakékoli náhrady.

5.7. Okamžikem ukončení Aukce draženého předmětu jeho vydražením Vydražitelem bude uzavřena Kupní smlouva mezi Provozovatelem a Vydražitelem.

5.8. Účastníci berou na vědomí, že realizace Kupní smlouvy je podmíněna splněním podmínek podle Zákona proti praní špinavých peněz, a to v rozsahu, ve kterém se na příslušnou Aukci, resp. Kupní smlouvu, vztahují. Účastník (resp. oprávněný zástupce Účastníka) je přitom i bez vyzvání Provozovatele povinen osobně předložit Provozovateli originál Průkazu totožnosti a/nebo jiného dokladu dle odst. 3.5 a/nebo je na požádání povinen poskytnout Provozovateli informace a/nebo jiné údaje, a to vše v případech a za podmínek stanovených Zákonem proti praní špinavých peněz. Jakékoliv porušení Zákona proti praní špinavých peněz ze strany Účastníka se považuje za podstatné porušení Smlouvy o užívání Aukční síně a každé Kupní smlouvy, které se takové porušení zákona týká.

VI. Kupní cena a aukční přirážka

6.1. Provozovatel do 3 (tří) pracovních dnů ode dne vydražení předmětu Vydražitelem, tedy ode dne uzavření Kupní smlouvy, bude Vydražitele emailem nebo telefonicky kontaktovat a potvrdí mu koupi draženého předmětu.

6.2. Vydražitel je povinen uhradit Provozovateli kupní cenu, za kterou předmět vydražil, a nad rámec této kupní ceny je povinen Provozovateli uhradit tzv. aukční přirážku, jejíž výše je stanovena ve výši 25% (slovy dvacet pět procent) z výše kupní ceny včetně 21%  DPH. Aukční přirážka je poplatkem za využití Aukční síně.

6.3. Kupní cenu a aukční přirážku je Vydražitel povinen uhradit buď převodem na účet Provozovatele, č. ú. 000032424/5500 vedený u Raiffeinsen Banky, a.s., nebo hotově je možné složit pouze na pobočkách Raiffeinsen Banky, a.s na účet  000032424/5500.

6.4. Nárok na kupní cenu a aukční přirážku vzniká Provozovateli okamžikem vydražení předmětu Vydražitelem. Kupní cena a aukční přirážka jsou splatné do 5ti (pěti) kalendářních dnů ode dne, kdy byl předmět Vydražitelem vydražen, tedy ode dne uzavření Kupní smlouvy.

6.5. Neuhradí-li Vydražitel kupní cenu a/nebo aukční přirážku v termínu splatnosti, Provozovatel je oprávněn po Vydražiteli vymáhat jejich úhradu; v tomto případě Vydražitel nese všechny náklady související s vymáháním dlužné částky, včetně případných nákladů právního zastoupení. V případě neuhrazení kupní ceny a aukční přirážky Vydražitelem do 30 (třiceti) kalendářních dnů ode dne vydražení předmětu má Provozovatel rovněž právo od kupní smlouvy odstoupit. Vydražitel se zavazuje uhradit Provozovateli újmu, která mu prodlením Vydražitele vznikla, včetně ušlého zisku, zejména aukční příplatek. Vydražitel se zavazuje zaplatit Provozovateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % (slovy: žádná celá jedna desetina procenta) z dlužné částky denně v případě, že bude v prodlení se zaplacením kupní ceny a/nebo aukční přirážky nebo jejich části. Smluvní pokutou není dotčen nárok Provozovatele na náhradu škody v plné výši.

6.6. Výhrada vlastnického práva – Vydražitel nabývá vlastnické právo k vydraženému předmětu teprve úplným uhrazením kupní ceny a aukční přirážky.

VII. Převzetí předmětu Vydražitelem

7.1. V případě, kdy Vydražitel uhradí kupní cenu i aukční přirážku převodem na účet Provozovatele, tak nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů poté bude Vydražitel vyzván Provozovatelem k osobnímu převzetí předmětu v sídle Provozovatele, na adrese Aukce Weinberg, Vršovická 842/35, Praha 10, PSČ: 100 00. V případě, kdy Vydražitel uhradí kupní cenu i aukční přirážku v sídle Provozovatele, Vydražitel se zavazuje převzít si předmět ihned. Zároveň v případech, kdy to vyžaduje Zákon proti praní špinavých peněz, je Vydražitel (resp. oprávněný zástupce Vydražitele) nejpozději před převzetím předmětu povinen osobně předložit Provozovateli originál Průkazu totožnosti a/nebo jiného dokladu dle odst. 3.5 a/nebo poskytnout Provozovateli zákonem stanovené informace a/nebo jiné údaje. Před tím, než bude uhrazena celá kupní cena a celá aukční přirážka, resp. též před tím, než budou splněny podmínky podle Zákona proti praní špinavých peněz, nemá Vydražitel nárok na vydání vydraženého předmětu.

7.2. Vydražitel je povinen si předmět převzít a zároveň v případech, na které se vztahuje Zákon proti praní špinavých peněz, splnit podmínky podle tohoto zákona do 3 (tří) pracovních dnů ode dne, kdy byl Provozovatelem vyzván k osobnímu převzetí předmětu. V případě, kdy bude Vydražitel v prodlení s převzetím předmětu a/nebo splněním podmínek podle Zákona proti praní špinavých peněz, zavazuje se Vydražitel uhradit Provozovateli smluvní pokutu ve výši 100 Kč (sto korun českých) za každý den prodlení s převzetím každého předmětu a/nebo Provozovatel je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy s účinností dnem doručení emailu o odstoupení, přičemž smluvní strany se výslovně dohodly, že v takovém případě je Provozovatel povinen vrátit kupujícímu pouze kupní cenu, nikoliv Aukční příplatek; tím není dotčeno právo Provozovatele na smluvní pokutu a/nebo náhradu škody.

7.3. Vydražitel je (v případech, na které se vztahuje Zákon proti praní špinavých peněz, po splnění podmínek podle tohoto zákona) oprávněn namísto osobního převzetí předmětu požadovat zaslání předmětu prostřednictvím České pošty či jiného přepravce, kterého určí Vydražitel; tím není dotčen odst. 7.2. Požaduje-li Vydražitel zaslání předmětu prostřednictvím České pošty či jiného přepravce, který ve svých podmínkách vylučuje přepravu uměleckých předmětů, zašle Provozovatel zakoupený předmět Vydražiteli pouze na jeho žádost, přičemž v takovém případě Vydražitel přebírá veškeré riziko nebezpečí škody vzniklé přepravou. Vydražitel je povinen předem uhradit veškeré náklady související se zabalením a přepravou předmětu.

VIII. Ukončení smlouvy

8.1. Vydražitel, který má postavení spotřebitele ve smyslu § 419 NOZ, je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy i bez udání důvodu, a to ve lhůtě 14 (čtrnácti) kalendářních dnů ode dne převzetí předmětu.

8.2. V případě učinění vítězného příhozu na předmět Vydražitel nemůže odstoupit od Kupní smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 (čtrnácti) kalendářních dnů (dle odst. 8.1), neboť učiněním příhozu Účastníkem (Vydražitelem) se má za to, že tímto dal výslovný souhlas s poskytnutím služby před uplynutím lhůty pro odstoupení od Kupní smlouvy. V okamžiku vydražení předmětu Provozovatel začal se souhlasem a na výslovnou žádost Vydražitele s poskytováním sjednaných služeb Aukční síně, a kromě toho Vydražitel svou účastí na Aukci učinil závazné právní úkony vůči třetím osobám. Rovněž spotřebitel nemůže odstoupit od Kupní smlouvy uzavírané na základě veřejné dražby.

8.3. Vydražitel nebo Provozovatel je oprávněn od Kupní smlouvy a/nebo od Smlouvy o užívání Aukční síně odstoupit pro podstatné porušení smlouvy druhou smluvní stranou, a to za podmínek dle § 2002 a násl. Občanského zákoníku.

8.4. Účastník je v případě, kdy se neúčastní žádné Aukce ve stádiu, kdy je příhoz, který v ní učinil, vítězným příhozem nebo aktuálně nejvyšším příhozem, písemně nebo emailem (na adresu info@aukceweinberg.cz) zrušit svou registraci v systému Aukční síně, tj. zrušit Smlouvu o užívání Aukční síně, a to s okamžitým účinkem ke dni doručení tohoto právního jednání Účastníka Provozovateli. Tímto zároveň dojde ke zrušení všech případných příhozů Účastníka, které nejsou aktuálně nejvyššími příhozy v příslušných probíhajících Aukcích.

8.5. Zánikem nebo zrušením smlouvy nezaniká právo na náhradu škody, na smluvní pokutu ani ustanovení týkající se těch práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po ukončení smlouvy.

IX. Práva z vadného plnění

9.1. Provozovatel odpovídá Vydražiteli za to, že předmět nemá při převzetí vady. Vydražitel se zavazuje si při převzetí předmět s maximální možnou pečlivostí prohlédnout, a případné vady písemně sdělit Provozovateli v okamžiku převzetí předmětu, případně bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl s vynaložením náležité péče zjistit. Vydražitel je oprávněn si za účelem vynaložení odborné péče k převzetí předmětu zajistit spoluúčast znalce, restaurátora či jiného odborníka. Nejpozději do 30 (třiceti) kalendářních dnů ode dne, kdy Vydražitel vytknul písemně vady předmětu, je povinen existenci těchto vad prokázat, např. formou odborného posouzení. V případě, kdy Vydražitel existenci vytknutých vad v dané lhůtě prokáže, má Vydražitel právo bez zbytečného odkladu odstoupit od smlouvy, přičemž odstoupení je v takovém případě účinné jeho doručením Provozovateli. Provozovatel se v takovém případě zavazuje Vydražiteli vrátit kupní cenu do 10 (deseti) pracovních dnů ode dne, co bude předmět Vydražitelem předán zpět Provozovateli v sídle Provozovatele.

9.2. Nevytkne-li Vydražitel vadu či poškození předmětu při převzetí, a nepředloží důkazy k prokázání těchto vad nejpozději do 30 (třiceti) kalendářních dnů poté, má se za to, že Vydražitel neoznámil Provozovateli vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a náležité péči zjistit.

9.3. Všechny předměty nabízené v Aukční síni jsou předměty starými a/nebo použitými a/nebo opotřebovanými, proto použití ustanovení § 2165 Občanského zákoníku je v souladu s § 2167 Občanského zákoníku vyloučeno a kupující není oprávněn uplatnit svá práva z vad v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. S ohledem na charakter prodávaných předmětů (použité zboží) si Provozovatel a Vydražitel výslovně sjednávají zkrácení doby pro uplatnění práv z vadného plnění tak, že v souladu s § 2168 Občanského zákoníku činí tato doba 12 (dvanáct) měsíců.

9.4. V případě, že Vydražitel se rozhodne nevyužít možnosti předmět si před jeho vydražením v Aukci osobně prohlédnout v sídle Provozovatele, tato skutečnost nemůže následně zakládat Vydražitelova práva z vadného plnění.

9.5. V případě, že Vydražitel bude uplatňovat své nároky z vadného plnění spočívající v tvrzení, že předmět je falzum (padělek, napodobenina, falzifikát), Provozovatel výslovně Vydražitele upozorňuje, že tento nárok z vadného plnění lze považovat za oprávněný, pouze pokud bude existence falza jednoznačně a nesporně prokázána znaleckým posudkem od znalce v oboru výtvarné umění. Pokud původní majitel (vlastník) dražebního (aukčního) předmětu zatají aukčnímu domu vadu tohoto aukčního předmětu (či jiného předmětu, který poskytl aukčnímu domu za účelem zprostředkování prodeje) nebo neví o vadě tohoto aukčního předmětu (či jiného předmětu, který poskytl aukčnímu domu za účelem zprostředkování prodeje), která se zjistí až po aukci, odpovědnost v plné výši nese vlastník.

9.6. Vydražitel výslovně souhlasí s tím, že aukční dům odpovídá vydražiteli za škodu maximálně do výše zaplacené kupní ceny předmětu dražby. Aukční dům není povinen hradit škodu, ušlý zisk ani jakékoli další nároky, které mohou vzniknout v souvislosti s koupí dražebního předmětu. 

9.7. Účastník je srozuměn s tím, že umělecké a sběratelské předměty nabízené v Aukční síni jsou předměty opotřebenými a použitými a jsou poskytovány bez jakékoli záruky za jakost.

X. Zpracování osobních údajů

10.1. Provozovatel informuje Účastníky o zpracování jejich osobních údajů prostřednictvím „Informace o zpracování osobních údajů v souvislosti s provozováním aukční síně“ dostupné na internetových stránkách www.AukceWeinberg.cz a Účastníci berou tuto informaci na vědomí. Vyplněním registračního formuláře a odsouhlasením VOP Účastník souhlasí se zpracováním osobních údajů pro potřeby provozovatele, včetně zasílání informačních emailů. Údaje poskytnuté pro registraci slouží pouze pro interní potřeby provozovatele a bude s nimi nakládáno v souladu s platnými zákony ČR.

XI. Mimosoudní řešení sporů a orgán dohledu

11.1. Zákazník, který je spotřebitelem, je při řešení případných sporů oprávněn kontaktovat subjekt pro mimosoudní řešení sporů, kterým je Česká obchodní inspekce / kontakt: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz.

XII. Závěrečná ustanovení

12.1. Veškeré právní vztahy vyplývající a související s využíváním Aukční síně se řídí českým právem, zejména Občanským zákoníkem.

12.2. Veškerý obsah umístěný na internetových stránkách Provozovatele podléhá autorskoprávní ochraně. Jeho rozmnožování a/nebo jiné šíření bez výslovného souhlasu Provozovatele je zakázáno.

12.3. Veškeré odkazy používané v tomto Aukčním řádu představují odkazy na ustanovení tohoto Aukčního řádu, není-li v daném odkazu výslovně stanoveno jinak.

12.4. Provozovatel si vyhrazuje právo jednostranně změnit (tj. doplnit a/nebo jinak změnit) tento Aukční řád, a to i bez předchozího oznámení jednotlivým Účastníkům tak, že zveřejní jeho aktuální úplné znění na internetových stránkách Aukční síně www.AukceWeinberg.cz. Tímto uveřejněním nabývá změněný Aukční řád platnosti a účinnosti. Účastník přitom vyslovuje souhlas s příslušnou změnou Aukčního řádu, a to bez dalšího prvním přihlášením ke svému uživatelskému účtu v systému Aukční síně a/nebo jiným využitím služeb systému Aukční síně (zejména učiněním příhozu), které bude následovat po uveřejnění změněného Aukčního řádu na výše uvedených internetových stránkách. Pravidla dle tohoto odstavce se vztahují i na všechny Účastníky registrované v systému Aukční síně (tj. na všechny Smlouvy o užívání Aukční síně uzavřené) před tím, než tento odstavec nabyl účinnosti. Nebude-li Účastník se změnou Aukčního řádu souhlasit, je oprávněn zrušit svou registraci v systému Aukční síně za podmínek dle odst. 8.4.

12.5. Tento Aukční řád je platný a účinný od 20.7.2019 a je k dispozici v sídle Provozovatele a elektronicky na adrese www.AukceWeinberg.cz

12.6. Význam výrazů a znaků uvedených v katalogu. Podle mínění našich expertů mají v katalogu uvedené výrazy tento význam:

signováno – podepsáno rukou umělce

připsáno – pravděpodobně, ale nikoliv nutně autentické dílo umělce, není možné nárokovat reklamaci na autorství daného díla.

označeno – popsáno možná cizí rukou, není možné nárokovat reklamaci na autorství daného díla, není možné nárokovat reklamaci na autorství daného díla.

dílna/studio – dílo vytvořené pravděpodobně v dílně, tj. v bezprostředním okolí umělce, není možné nárokovat reklamaci na autorství daného díla, není možné nárokovat reklamaci na autorství daného díla.

škola – dílo vytvořené v časové a stylové blízkosti umělce nebo regionální skupiny umělců, není možné nárokovat reklamaci na autorství daného díla.

okruh – dílo vytvořené v širokém okruhu vlivu umělce, není možné nárokovat reklamaci na autorství daného díla.

následovník – dílo vytvořené ve stylu umělce, ale případně později, není možné nárokovat reklamaci na autorství daného díla.

napodobitel – dílo vzniklé napodobením nebo opakováním díla vzniklého neurčitého data po díle, není možné nárokovat reklamaci na autorství daného díla.

*KP – předmět dražby byl prohlášen státem za kulturní památku a podléhá režimu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění a ve znění prováděcích předpisů